FDM Forsikring overgår til Tryg Forsikring pr. 1. januar 2018

FDM har valgt, at FDM Forsikring skal varetages af Tryg Forsikring pr. 1. januar 2018.

Har du ikke forsikringer i FDM Forsikring, men ønsker at købe det, skal du kontakte Tryg Forsikring på 44 20 24 00.

Retshjælp

Sådan anmelder du en retshjælpsskade

Krav på højst 50.000 kr.

Du kan selv anmelde sager med krav på højst 50.000 til os. På www.domstol.dk kan du læse mere om småsager.

Vær opmærksom på, at dækningen er begrænset ved småsager

Download anmeldelsesblanket

Sager om krav over 50.000 kr.
Ved sager med krav på over 50.000 kr. skal du anmelde sagen via en advokat, du selv vælger. Du kan se i forsikringsvilkårene for retshjælp, hvad anmeldelsen skal indeholde.

Du sender anmeldelse og bilag til:

LB Forsikring A/S
Farvergade 17
1463 København K.
Att. Retshjælp

Husk at skrive dit policenummer.

Ved spørgsmål kan du ringe til 33 48 58 38. Anmeldelsen skal ske skriftligt.

Det har vi brug for, når du anmelder din skade:

 • Beskrivelse af dine påstande og anbringender, fx i form af stævning og svarskrift
 • Evt. en nærmere juridisk redegørelse med henvisning til retspraksis og domme, som støtter dine påstande og anbringender
 • Kopi af den forudgående korrespondance i sagen / modpartens stillingtagen i sagen
 • Andre relevante bilag, fx kopi af købsaftale, lejeaftale eller lignende, tilstandsrapport, fagmandsudtalelser, afgørelser fra anke- eller klagenævn osv.
 • Evt. kopi af din og evt. samlevers årsopgørelse og oplysning om antal hjemmeboende børn, som dokumentation for, at du opfylder de økonomiske betingelser for fri proces.
 • Vær opmærksom på, at der er enkelte filtyper, vi ikke kan modtage. Se hvilke filtyper vi kan modtage

 

Ofte stillede spørgsmål når du vil gøre brug af din retshjælpsforsikring

Hvad er dækningsmaksimum og selvrisikoen?

Forsikringens dækningsmaksimum afhænger af, hvornår søgsmålsgrunden eller tvisten er opstået.

For sager, hvor søgsmålsgrunden eller tvisten er opstået efter 1. april 2013, er forsikringens dækningsmaksimum 175.000 kr. Hvis sagen ankes, og vi vurderer, at anken efter en selvstændig bedømmelse er rimelig begrundet, hæves dette beløb med 75.000 kr. til i alt 250.000 kr. for den samlede sags behandling.

Selvrisikoen udgør 10 % af sagens omkostninger, dog minimum 2.500 kr. pr. instans.

Ved småsager udgør selvrisikoen 10 % af sagens omkostninger, dog minimum 1.250 kr. pr. instans.

Der beregnes ikke selvrisiko, hvis de økonomiske betingelser for at få fri proces er opfyldt. De økonomiske betingelser for at få fri proces kan findes på www.civilstyrelsen.dk.

Hvad dækker retshjælpsforsikringen?

Forsikringen omfatter økonomisk hjælp til dækning af sagsomkostninger ved visse typer privatretlige tvister der med rimelighed kan indbringes for domstolene eller voldgift.

Visse typer af sager er dog helt undtaget fra dækning (se nærmere i vilkårene).

Retshjælpsforsikringen dækker ikke omkostninger ved sager, der kan behandles ved et anke- eller klagenævn. Hvis tvisten kan behandles ved et anke- eller klagenævn, er man forpligtet til først at benytte denne mulighed. Eksempler på sådanne anke- eller klagenævn er:

 • Forbrugerklagenævnet, der behandler klager over en lang række varer og ydelser, som en forbruger har købt hos en erhvervsdrivende. Du kan læse nærmere på www.forbrug.dk
 • Ankenævnet for Biler, der behandler forbrugerklager i forbindelse med køb af en bil til mere end 10.000 kr. eller værkstedsregninger på mere end 1.500 kr. Du kan læse nærmere på www.bilklage.dk
 • Byggeriets Ankenævn og Håndværkets Ankenævn, der behandler klager over maler-, murer-, tømrer-, snedker-, gulv-, køkken-, stenhugger-, tække-, kloak-, brolægger-, anlægsgartner- og jordarbejder samt leverancer af vinduer, yderdøre og køkkenelementer. Du kan læse nærmere på www.byggerietsankenaevn.dk og www.hvanke.dk
 • Ankenævnet for Tekniske Installationer, der behandler klager over el og vvs arbejder. Du kan læse nærmere på www.el-vvs.anke.dk
 • Disciplinær- og Klagenævnet for Beskikkede Bygningssagkyndige, der bl.a. behandler klager over tilstandsrapporter. Du kan læse nærmere på www.husklage.dk
 • Ankenævnet for Forsikring, der behandler klager over egne forsikrings- og pensionsforhold. Du kan læse nærmere på www.ankeforsikring.dk

Kan tvisten behandles ved en offentlig myndighed, er man også forpligtet til først at bruge den klageadgang, før man ansøger om retshjælpsdækning.

Omfatter retshjælpsforsikringen juridisk rådgivning?

Vi kan ikke yde juridisk rådgivning og bistand. Vi tilbyder udelukkende dækning i form af økonomisk støtte.

Vi kan dog henvise dig til www.advokatvagterne.dk. Advokatvagten kan give dig en kort vurdering af din sag og give dig råd og vejledning om, hvordan du bedst muligt kommer videre. 

Retshjælpsforsikringen dækker ikke den tid, du selv bruger på sagen.

Hvilke forsikringer har retshjælp tilknyttet?

Følgende forsikringer har en retshjælpsforsikring tilknyttet:

 • Privat bilforsikring med kaskodækning
 • Indboforsikring
 • Husforsikring, der omfatter forsikring mod bygningsbeskadigelse
 • Fritidshusforsikring, der omfatter forsikring mod bygningsbeskadigelse
 • Privat bådforsikring med kaskodækning
Kurv: [ ]